INVERSIONES AGUAS

IAM BCS
IAM
INVERSIONES AGUAS BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IAM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của INVERSIONES AGUAS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IAM là 390B. EPS TTM của công ty là 46.25, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.43. Ngày thu nhập tiếp theo INVERSIONES AGUAS là 3 Tháng 12, ước tính là 6.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền