AYEN ENERJI

AYENBIST
AYEN
AYEN ENERJIBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AYEN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AYEN ENERJI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AYEN là 8.902B TRY. EPS TTM của công ty là 4.43 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.35% và P/E là 7.21.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu