EMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIK

EMEK ELEKTRIK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EMKEL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính EMEK ELEKTRIK.

Tỷ lệ giá trên doanh số của EMKEL là 7.38. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 61.07. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 195.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ