EMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIKEMEK ELEKTRIK

EMEK ELEKTRIK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EMKEL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính EMEK ELEKTRIK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của EMKEL trong quý trước là111.85 M TRY, và cao hơn 63.64% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 21.31 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY