FRIGO PAK GIDA

FRIGO BIST
FRIGO
FRIGO PAK GIDA BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FRIGO

Vị thế tài chính hiện tại của FRIGO PAK GIDA

Tổng tài sản của FRIGO cho Q3 21 là137.37M TRY, ít hơn 1.96% so với kỳ trước Q2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 16.76% trong Q3 21 tới 68.11M TRY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu