FRIGO PAK GIDA

FRIGO BIST
FRIGO
FRIGO PAK GIDA BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FRIGO báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FRIGO PAK GIDA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FRIGO là 507.753M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền