KUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZM

KUSTUR KUSADASI TURIZM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KSTUR nguyên tắc cơ bản

KUSTUR KUSADASI TURIZM tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KSTUR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.44 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.08%