KUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZM

KUSTUR KUSADASI TURIZM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KSTUR nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KUSTUR KUSADASI TURIZM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KSTUR trong nửa năm trước là 216.89 M TRY, cao hơn 415.57% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 136.87 M TRY.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TRY
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY