ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

A3M nguyên tắc cơ bản

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.19 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.28%