ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ACS nguyên tắc cơ bản

ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.37 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.18%