ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.

ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ACS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ACS trong nửa năm trước là 18.70 B EUR, cao hơn 9.81% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 394.88 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY