NATURHOUSE HEALTH, S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTH nguyên tắc cơ bản

NATURHOUSE HEALTH, S.A tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NTH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.71%