PROSEGUR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PSG nguyên tắc cơ bản

PROSEGUR tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PSG được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.01%