LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROVI nguyên tắc cơ bản

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ROVI được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.05 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.55%