CBA ON NM

CBAV3 BMFBOVESPA
CBAV3
CBA ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CBAV3

Tóm tắt tài chính của CBA ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CBAV3 là 9.17B BRL. EPS TTM của công ty là 2.18 BRL, tỷ suất cổ tức là 1.88% và P/E là 7.06. Ngày thu nhập tiếp theo của CBA ON NM là 9 Tháng 8, ước tính là 0.31 BRL.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu