HAGA S/A ON

HAGA3 BMFBOVESPA
HAGA3
HAGA S/A ON BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HAGA3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HAGA S/A ON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HAGA3 là 22.293M BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu