IRBBRASIL REON NM
IRBR3F BMFBOVESPA

IRBR3F
IRBBRASIL REON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IRBR3F financial statements

Tóm tắt tài chính của IRBBRASIL REON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IRBR3F là 6.05B. Ngày thu nhập tiếp theo IRBBRASIL REON NM là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền