IMC S/A ON NM

MEAL3 BMFBOVESPA
MEAL3
IMC S/A ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MEAL3 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của IMC S/A ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MEAL3 là 767.842M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền