BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
BHC/N BMV

BHC/N
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BMV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BHC/N financial statements

Tóm tắt tài chính của BAUSCH HEALTH COMPANIES INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BHC/N là 195.797B. Ngày thu nhập tiếp theo BAUSCH HEALTH COMPANIES INC là 10 Tháng 11, ước tính là 21.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền