BIOMARIN PHARMACEUTICAL
BMRN BMV

BMRN
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BIOMARIN PHARMACEUTICAL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BMRN là 293.547B. EPS TTM của công ty là 89.79, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 19.27. Ngày thu nhập tiếp theo BIOMARIN PHARMACEUTICAL là Aug 06, ước tính là -2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền