ELEKTA
EKTAB/N BMV

EKTAB/N
ELEKTA BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ELEKTA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EKTAB/N là 112.027B. EPS TTM của công ty là 7.83, lợi tức cổ tức là 1.75%, và P/E là 37.90. Ngày thu nhập tiếp theo ELEKTA là Aug 26, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền