CARMAX INC
KMX BMV

KMX
CARMAX INC BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CARMAX INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KMX là 439.854B. EPS TTM của công ty là 143.70, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 19.02. Ngày thu nhập tiếp theo CARMAX INC là Sep 29, ước tính là 36.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền