MEDICA SUR SAB DE CVMEDICA SUR SAB DE CVMEDICA SUR SAB DE CV

MEDICA SUR SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEDICA/B nguyên tắc cơ bản

MEDICA SUR SAB DE CV tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MEDICA/B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.53 MXN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 16.16%