KARNAVATI FINANCE LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KARNAVATI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KARNAVATI FINANCE LIMITED

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KARNAVATI FINANCE LIMITED 28.47 M INR, và năm trước đó — 24.75 M INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia