S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNN nguyên tắc cơ bản

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SNN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.25 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.86%