TURBOMECANICA BUCURESTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TBM nguyên tắc cơ bản

TURBOMECANICA BUCURESTI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TBM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.46%