TURBOMECANICA BUCURESTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TBM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TURBOMECANICA BUCURESTI

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TURBOMECANICA BUCURESTI 120.29M RON, và năm trước đó — 121.53M RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia