FABRICATO S.A.FABRICATO S.A.FABRICATO S.A.

FABRICATO S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FABRICATO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FABRICATO S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FABRICATO S.A. 342.17 B COP, và năm trước đó — 272.60 B COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia