R.C.N. TELEVISION S.A.R.C.N. TELEVISION S.A.R.C.N. TELEVISION S.A.

R.C.N. TELEVISION S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RCNTELEVI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính R.C.N. TELEVISION S.A., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của RCNTELEVI trong quý trước là 100.22 B COP, và thấp hơn 42.59% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -21.94 B COP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: COP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY