BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL

BPV nguyên tắc cơ bản

BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BPV được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.43 VES. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.57%