ALICORP SAAALICORP SAAALICORP SAA

ALICORP SAA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALICORC1 nguyên tắc cơ bản

ALICORP SAA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.28 PEN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.31%