EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA

POMALCC1 BVL
POMALCC1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

POMALCC1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của POMALCC1 là 103.671M PEN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu