AMEN BANK

AB nguyên tắc cơ bản

AMEN BANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.05 TND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.86%