SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES

STPIL nguyên tắc cơ bản

SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của STPIL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.35 TND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.78%