EASYJETEASYJETEASYJET

EASYJET

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EJT1 nguyên tắc cơ bản

EASYJET tổng quan về cổ tức

Cổ tức của EJT1 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.95%