JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6J1!CME
6J1!
JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)CME
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
6JG2023JAPANESE YEN FUTURES (FEB 2023)
2023-02-130.0076450−1.78%−0.00013850.00779700.0076335
Bán
6JH2023JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2023)
2023-03-130.0076710−1.82%−0.00014200.00783050.0076595
Bán
6JJ2023JAPANESE YEN FUTURES (APR 2023)
2023-04-170.0077220−1.66%−0.00013000.00781200.0077220
Bán
6JK2023JAPANESE YEN FUTURES (MAY 2023)
2023-05-150.00788300.08%0.00000650.00788300.0078830
Theo dõi
6JM2023JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2023)
2023-06-160.0077810−1.79%−0.00014150.00793850.0077715
Bán
6JU2023JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2023)
2023-09-180.00802500.06%0.00000500.00802500.0080250
Mua
6JZ2023JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2023)
2023-12-180.00812900.04%0.00000350.00812900.0081290
Mua
6JH2024JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2024)
2024-03-180.00822150.02%0.00000200.00822150.0082215
Mua
6JM2024JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2024)
2024-06-170.00829850.01%0.00000050.00829850.0082985
Mua
6JU2024JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2024)
2024-09-160.0083770−0.02%−0.00000150.00837700.0083770
Mua
6JZ2024JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2024)
2024-12-160.0084570−0.04%−0.00000350.00845700.0084570
Mua
6JH2025JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2025)
2025-03-170.0085275−0.06%−0.00000500.00852750.0085275
Mua
6JM2025JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2025)
2025-06-160.0085855−0.09%−0.00000750.00858550.0085855
Mua
6JU2025JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2025)
2025-09-150.0086440−0.12%−0.00001050.00864400.0086440
Mua
6JZ2025JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2025)
2025-12-150.0087035−0.15%−0.00001300.00870350.0087035
Mua
6JH2026JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2026)
2026-03-160.0087635−0.19%−0.00001650.00876350.0087635
Mua
6JM2026JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2026)
2026-06-150.0088245−0.22%−0.00001950.00882450.0088245
Mua
6JU2026JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2026)
2026-09-140.0088865−0.25%−0.00002250.00888650.0088865
Mua
6JZ2026JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2026)
2026-12-140.0089490−0.29%−0.00002600.00894900.0089490
Mua
6JH2027JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2027)
2027-03-150.0090125−0.33%−0.00002950.00901250.0090125
Mua
6JM2027JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2027)
2027-06-140.0090770−0.36%−0.00003250.00907700.0090770
Mua
6JU2027JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2027)
2027-09-130.0091425−0.39%−0.00003600.00914250.0091425
Mua
6JZ2027JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2027)
2027-12-130.0092090−0.43%−0.00003950.00920900.0092090
Mua