SWISS FRANC FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng SWISS FRANC FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6SZ2023SWISS FRANC FUTURES (DEC 2023)
2023-12-181.14500+0.05%0.000601.146501.14440
Mua
6SH2024SWISS FRANC FUTURES (MAR 2024)
2024-03-181.15605+0.02%0.000251.157701.15590
Mua
6SM2024SWISS FRANC FUTURES (JUN 2024)
2024-06-171.16685−0.30%−0.003501.176701.16685
Mua
6SU2024SWISS FRANC FUTURES (SEP 2024)
2024-09-161.17745−0.31%−0.003651.177451.17745
Mua
6SZ2024SWISS FRANC FUTURES (DEC 2024)
2024-12-161.18750−0.32%−0.003801.190001.18750
Mua
6SH2025SWISS FRANC FUTURES (MAR 2025)
2025-03-171.19675−0.33%−0.004001.200001.19675
Mua
6SM2025SWISS FRANC FUTURES (JUN 2025)
2025-06-161.20500−0.10%−0.001201.205001.20500
Mua
6SU2025SWISS FRANC FUTURES (SEP 2025)
2025-09-151.21575−0.27%−0.003301.215751.21575
Mua
6SZ2025SWISS FRANC FUTURES (DEC 2025)
2025-12-151.22535−0.24%−0.002901.225351.22535
Mua
6SH2026SWISS FRANC FUTURES (MAR 2026)
2026-03-161.23410−0.22%−0.002701.234101.23410
Mua
6SM2026SWISS FRANC FUTURES (JUN 2026)
2026-06-151.24305−0.19%−0.002351.243051.24305
Mua
6SU2026SWISS FRANC FUTURES (SEP 2026)
2026-09-141.25205−0.17%−0.002101.252051.25205
Mua
6SZ2026SWISS FRANC FUTURES (DEC 2026)
2026-12-141.26125−0.14%−0.001751.261251.26125
Mua
6SH2027SWISS FRANC FUTURES (MAR 2027)
2027-03-151.27055−0.11%−0.001451.270551.27055
Mua
6SM2027SWISS FRANC FUTURES (JUN 2027)
2027-06-141.27995−0.09%−0.001201.279951.27995
Mua
6SU2027SWISS FRANC FUTURES (SEP 2027)
2027-09-131.28955−0.07%−0.000851.289551.28955
Mua
6SZ2027SWISS FRANC FUTURES (DEC 2027)
2027-12-131.29925−0.04%−0.000501.299251.29925
Mua
6SH2028SWISS FRANC FUTURES (MAR 2028)
2028-03-131.30915−0.01%−0.000151.309151.30915
Mua
6SM2028SWISS FRANC FUTURES (JUN 2028)
2028-06-161.31960+0.02%0.000201.319601.31960
Sức mua mạnh
6SU2028SWISS FRANC FUTURES (SEP 2028)
2028-09-181.33015+0.05%0.000601.330151.33015
Mua