Aluminum FuturesAluminum FuturesAluminum Futures

Aluminum Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Aluminum Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ALIN2024Aluminum Futures (Jul 2024)
2024-07-292.263,50−1,28%−29,252.263,502.263,50
Bán Mạnh
ALIQ2024Aluminum Futures (Aug 2024)
2024-08-282.262,25−1,24%−28,502.262,252.262,25
Bán Mạnh
ALIU2024Aluminum Futures (Sep 2024)
2024-09-262.286,75−1,32%−30,502.308,502.286,75
Bán Mạnh
ALIV2024Aluminum Futures (Oct 2024)
2024-10-292.312,50−1,25%−29,252.337,002.311,50
Bán Mạnh
ALIX2024Aluminum Futures (Nov 2024)
2024-11-262.334,25−1,25%−29,502.352,752.333,25
Bán Mạnh
ALIZ2024Aluminum Futures (Dec 2024)
2024-12-272.351,50−1,25%−29,752.367,252.351,50
Bán Mạnh
ALIF2025Aluminum Futures (Jan 2025)
2025-01-292.365,50−1,22%−29,252.386,502.365,50
Bán Mạnh
ALIG2025Aluminum Futures (Feb 2025)
2025-02-262.375,50−1,27%−30,502.392,252.375,50
Bán Mạnh
ALIH2025Aluminum Futures (Mar 2025)
2025-03-272.390,00−1,18%−28,502.401,752.390,00
Bán Mạnh
ALIJ2025Aluminum Futures (Apr 2025)
2025-04-282.401,75−1,21%−29,502.417,502.401,75
Bán Mạnh
ALIK2025Aluminum Futures (May 2025)
2025-05-282.409,00−1,21%−29,502.409,002.409,00
Bán Mạnh
ALIM2025Aluminum Futures (Jun 2025)
2025-06-262.416,00−1,21%−29,502.416,002.416,00
Bán Mạnh
ALIN2025Aluminum Futures (Jul 2025)
2025-07-292.422,00−1,20%−29,502.422,002.422,00
Bán Mạnh
ALIQ2025Aluminum Futures (Aug 2025)
2025-08-272.428,75−1,20%−29,502.428,752.428,75
Bán Mạnh
ALIU2025Aluminum Futures (Sep 2025)
2025-09-262.433,25−1,20%−29,502.433,252.433,25
Bán Mạnh
ALIV2025Aluminum Futures (Oct 2025)
2025-10-292.440,75−1,19%−29,502.440,752.440,75
Bán Mạnh
ALIX2025Aluminum Futures (Nov 2025)
2025-11-252.445,25−1,19%−29,502.445,252.445,25
Bán Mạnh
ALIZ2025Aluminum Futures (Dec 2025)
2025-12-292.452,00−1,19%−29,502.452,002.452,00
Bán Mạnh
ALIF2026Aluminum Futures (Jan 2026)
2026-01-282.457,50−1,19%−29,502.457,502.457,50
Bán Mạnh
ALIG2026Aluminum Futures (Feb 2026)
2026-02-252.463,50−1,18%−29,502.463,502.463,50
Bán Mạnh
ALIH2026Aluminum Futures (Mar 2026)
2026-03-272.469,50−1,18%−29,502.469,502.469,50
Bán Mạnh
ALIJ2026Aluminum Futures (Apr 2026)
2026-04-282.476,00−1,18%−29,502.476,002.476,00
Bán Mạnh
ALIK2026Aluminum Futures (May 2026)
2026-05-272.481,50−1,17%−29,502.481,502.481,50
Bán Mạnh
ALIM2026Aluminum Futures (Jun 2026)
2026-06-262.487,00−1,17%−29,502.487,002.487,00
Bán Mạnh
ALIN2026Aluminum Futures (Jul 2026)
2026-07-292.492,50−1,17%−29,502.492,502.492,50
Bán Mạnh
ALIQ2026Aluminum Futures (Aug 2026)
2026-08-272.497,50−1,17%−29,502.497,502.497,50
Bán Mạnh
ALIU2026Aluminum Futures (Sep 2026)
2026-09-282.503,50−1,16%−29,502.503,502.503,50
Bán Mạnh
ALIV2026Aluminum Futures (Oct 2026)
2026-10-282.508,00−1,16%−29,502.508,002.508,00
Bán Mạnh
ALIX2026Aluminum Futures (Nov 2026)
2026-11-252.513,75−1,16%−29,502.513,752.513,75
Bán Mạnh
ALIZ2026Aluminum Futures (Dec 2026)
2026-12-292.519,50−1,16%−29,502.519,502.519,50
Bán Mạnh
ALIF2027Aluminum Futures (Jan 2027)
2027-01-272.529,50−1,15%−29,502.529,502.529,50
Bán Mạnh
ALIG2027Aluminum Futures (Feb 2027)
2027-02-242.539,50−1,15%−29,502.539,502.539,50
Bán Mạnh
ALIH2027Aluminum Futures (Mar 2027)
2027-03-292.549,50−1,14%−29,502.549,502.549,50
Bán Mạnh
ALIJ2027Aluminum Futures (Apr 2027)
2027-04-282.560,50−1,14%−29,502.560,502.560,50
Bán Mạnh
ALIK2027Aluminum Futures (May 2027)
2027-05-262.570,50−1,13%−29,502.570,502.570,50
Bán Mạnh
ALIM2027Aluminum Futures (Jun 2027)
2027-06-282.580,50−1,13%−29,502.580,502.580,50
Bán Mạnh
ALIN2027Aluminum Futures (Jul 2027)
2027-07-282.588,50−1,13%−29,502.588,502.588,50
Bán Mạnh
ALIQ2027Aluminum Futures (Aug 2027)
2027-08-272.602,50−1,12%−29,502.602,502.602,50
Bán Mạnh
ALIU2027Aluminum Futures (Sep 2027)
2027-09-282.605,50−1,12%−29,502.605,502.605,50
Bán Mạnh
ALIV2027Aluminum Futures (Oct 2027)
2027-10-272.612,50−1,12%−29,502.612,502.612,50
Bán Mạnh
ALIX2027Aluminum Futures (Nov 2027)
2027-11-262.620,50−1,11%−29,502.620,502.620,50
Bán Mạnh
ALIZ2027Aluminum Futures (Dec 2027)
2027-12-292.628,50−1,11%−29,502.628,502.628,50
Bán Mạnh
ALIF2028Aluminum Futures (Jan 2028)
2028-01-272.638,50−1,11%−29,502.638,502.638,50
Bán Mạnh
ALIG2028Aluminum Futures (Feb 2028)
2028-02-252.648,50−1,10%−29,502.648,502.648,50
Bán Mạnh
ALIH2028Aluminum Futures (Mar 2028)
2028-03-292.658,50−1,10%−29,502.658,502.658,50
Bán Mạnh
ALIJ2028Aluminum Futures (Apr 2028)
2028-04-262.669,50−1,09%−29,502.669,502.669,50
Bán Mạnh
ALIK2028Aluminum Futures (May 2028)
2028-05-262.679,50−1,09%−29,502.679,502.679,50
Bán Mạnh
ALIM2028Aluminum Futures (Jun 2028)
2028-06-282.689,50−1,08%−29,502.689,502.689,50
Bán Mạnh
ALIN2028Aluminum Futures (Jul 2028)
2028-07-272.697,50−1,08%−29,502.697,502.697,50
Bán Mạnh
ALIQ2028Aluminum Futures (Aug 2028)
2028-08-292.711,50−1,08%−29,502.711,502.711,50
Bán Mạnh
ALIU2028Aluminum Futures (Sep 2028)
2028-09-272.714,50−1,08%−29,502.714,502.714,50
Bán Mạnh
ALIV2028Aluminum Futures (Oct 2028)
2028-10-272.721,50−1,07%−29,502.721,502.721,50
Bán Mạnh
ALIX2028Aluminum Futures (Nov 2028)
2028-11-282.729,50−1,07%−29,502.729,502.729,50
Bán Mạnh
ALIZ2028Aluminum Futures (Dec 2028)
2028-12-272.737,50−1,07%−29,502.737,502.737,50
Bán Mạnh
ALIF2029Aluminum Futures (Jan 2029)
2029-01-292.747,50−1,06%−29,502.747,502.747,50
Bán Mạnh
ALIG2029Aluminum Futures (Feb 2029)
2029-02-262.757,50−1,06%−29,502.757,502.757,50
Bán Mạnh
ALIH2029Aluminum Futures (Mar 2029)
2029-03-272.767,50−1,05%−29,502.767,502.767,50
Bán Mạnh
ALIJ2029Aluminum Futures (Apr 2029)
2029-04-262.778,50−1,05%−29,502.778,502.778,50
Bán Mạnh
ALIK2029Aluminum Futures (May 2029)
2029-05-292.788,50−1,05%−29,502.788,502.788,50
Bán Mạnh
ALIM2029Aluminum Futures (Jun 2029)
2029-06-272.798,50−1,04%−29,502.798,502.798,50
Bán Mạnh