ODEL PLCODEL PLCODEL PLC

ODEL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ODEL.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ODEL PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ODEL PLC 8.25 B LKR, và năm trước đó — 7.36 B LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia