AMANAT HLDGSAMANAT HLDGSAMANAT HLDGS

AMANAT HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMANAT nguyên tắc cơ bản

AMANAT HLDGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AMANAT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 AED. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.74%