AMANAT HLDGSAMANAT HLDGSAMANAT HLDGS

AMANAT HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMANAT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AMANAT HLDGS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của AMANAT trong quý trước là239.65 M AED, và cao hơn 1.71% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 40.64 M AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY