ALEXANDRIA FLOUR MILLSALEXANDRIA FLOUR MILLSALEXANDRIA FLOUR MILLS

ALEXANDRIA FLOUR MILLS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AFMC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ALEXANDRIA FLOUR MILLS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của AFMC trong quý trước là79.75 M EGP, và cao hơn 13.33% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 24 là 13.58 M EGP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
Q3 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY