ALEXANDRIA FLOUR MILLSALEXANDRIA FLOUR MILLSALEXANDRIA FLOUR MILLS

ALEXANDRIA FLOUR MILLS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AFMC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALEXANDRIA FLOUR MILLS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ai Cập — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALEXANDRIA FLOUR MILLS 257.24 M EGP, và năm trước đó — 220.46 M EGP.

Theo nguồn
Theo quốc gia