CREDIT AGRICOLE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ACA nguyên tắc cơ bản

CREDIT AGRICOLE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ACA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.05 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.37%