AQUILA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALAQU nguyên tắc cơ bản

AQUILA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ALAQU được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.83%