AURES TECHNOLOGIES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALAUR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AURES TECHNOLOGIES S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AURES TECHNOLOGIES S.A. 41.01 M EUR, và năm trước đó — 41.80 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia