CAPELLICAPELLICAPELLI

CAPELLI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCAP nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CAPELLI, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ALCAP trong nửa năm trước là 52.50 M EUR và thấp hơn 44.61% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 16.20 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY