AAA

ALCHIMIE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCHI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALCHIMIE SA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALCHIMIE SA 11.61 M EUR, và năm trước đó — 16.09 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia