ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

ANTIN EURONEXT PARIS
ANTIN
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ANTIN

Tóm tắt tài chính của ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANTIN là 4.944B EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền