BPOSTBPOSTBPOST

BPOST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BPOST nguyên tắc cơ bản

BPOST tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BPOST được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.40%